Sunday, June 24, 2012

Preek 24 Junie 2012


Vrygespreek deur genade, maar kan ek my redding verloor as ek nie ‘n goeie lewe lei nie…???

Back to 1 Cor. 5 of last week

When a piece of scripture is dense and rich with multiple messages, we select what to focus on. Mens kan nie álles sê nie, want dan gaan julle as luisteraars dalk so oorweldig wees dat julle níks hoor nie…!

Last week’s scripture, 1 Cor. 5: 6 – 17, is a good example of such a passage. Johannes selected to focus on “being compelled by Christ’s love”. Hy het verduidelik hoe daardie liefde die ‘heining skuif’.

This week I want to focus on- and explore another aspect of 1 Cor. 5. Let us read the relevant sections.

1 Kor. 5: 9 – 10

...of ons hier woon (in ons liggaam) of daar woon (in die hemel), ons het net een wens, en dit is om te lewe soos Hy dit wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad.
·         Regterstoel? Oordeel? Jy ontvang volgens wat jy gedoen het?

1 Kor. 5: 14 & 16 – 19

14 Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het dat Een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het.
16 Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie... 17 Iemand wat aan Christus behoort, is ’n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. 18 Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. 19 Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie.
·         ‘n Nuwe mens, versoen met God? My foute word my nie toegereken nie?

How does that work…???

§  Verse 9 & 10: You will be judged and you’ll receive what you deserve, based on your deeds (how you lived your life)...
§  Yet, verse 17 – 19 says the opposite: you won’t be judged and you’ll receive what you don’t deserve, based on Jesus’ sacrifice...
§  It reminds me of Proverbs 26: 4 – 5…!!!

Proverbs 26: 4 – 5

Moenie 'n dwaas se vraag op net so 'n dwase manier beantwoord nie; hy sal dink jy is soos hy. Beantwoord 'n dwaas se vraag op net so 'n dwase manier, anders dink hy hy het wysheid.
Do not answer a fool according to his folly, or you yourself will be just like him. Answer a fool according to his folly, or he will be wise in his own eyes.
·         Mmmm… So watter een is dit?

It sounds like a contradiction…???

What we find here in Paul’s letter, we also find elsewhere in the Bible. Let us turn to some passages that create the impression that our deeds – whether they are good or bad – will determine where we spend eternity...
Hierdie teksgedeeltes is almal soos Mat. 7, waar Jesus sê: “’n boom word aan sy vrugte geken. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi...”

§  Matthews 13: 41 - 42

36 Daarna het Jesus van die mense af weggegaan huis toe. Sy dissipels kom toe by Hom en vra: “Verduidelik tog vir ons die gelykenis van die onkruid in die land.”
37 Jesus antwoord: “Hy wat die goeie saad saai, is die Seun van die mens. 38 Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk; die onkruid is die aanhangers van die Bose; 39 die vyand wat die onkruid saai, is die duiwel. Die oes is die voleinding van die wêreld; dié wat oes, is die engele. 40 “Soos die onkruid bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit by die voleinding van die wêreld wees. 41 Die Seun van die mens sal Sy engele stuur, en hulle sal uit Sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val, en almal wat die wet van God oortree, 42 en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son.
The Son of Man will send his angels and they will gather out of his kingdom all causes of sin and all law-breakers, and throw them into the fiery furnace. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun…

§  Matthews 13: 49

47 “Verder gaan dit met die koninkryk van die hemel soos met 'n treknet wat in die see gegooi is en allerhande soorte vis vang. 48 As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in mandjies bymekaar te maak, maar die onbruikbares gooi hulle weg. 49 So sal dit by die voleinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegtes skei van die goeies 50                  en hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners.”
That's how it will be when the curtain comes down on history. The angels will come and cull the bad fish and throw them in the garbage. There will be a lot of desperate complaining, but it won't do any good.

§  Matthew 25: 46

31 “Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met Hom, sal Hy op sy koninklike troon gaan sit. 32 Al die volke sal voor Hom bymekaar gebring word, en Hy sal die mense van mekaar skei soos 'n wagter die skape van die bokke skei. 33                       Die skape sal Hy regs en die bokke links van Hom laat staan.
34 “Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, 35 want Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was 'n vreemdeling, en julle het My gehuisves;
36 Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee; siek, en julle het My verpleeg; in die tronk, en julle het My besoek.’ 37 Dan sal dié wat die wil van God gedoen het, Hom vra: ‘Here, wanneer het ons U honger gesien en U gevoed, of dors en U iets gegee om te drink? 40 En die Koning sal hulle antwoord: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.’
41 “Dan sal die Koning vir dié aan sy linkerkant sê: ‘Gaan weg van My af, julle vervloektes! Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is, 42       want Ek was honger, en julle het My niks gegee om te eet nie; Ek was dors, en julle het My niks gegee om te drink nie; 43       Ek was 'n vreemdeling, en julle het My nie gehuisves nie; sonder klere, en julle het My nie klere gegee nie; siek en in die tronk, en julle het My nie versorg nie.’ 44 Dan sal hulle ook antwoord: ‘Here, wanneer het ons U honger of dors of 'n vreemdeling of sonder klere of siek of in die tronk gesien en U nie gehelp nie?’ 45 En Hy sal hulle antwoord: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie.’ 46 En hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar dié wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe.”
'Get out, worthless goats! You're good for nothing but the fires of hell. And why? Because I was hungry and you gave me no meal; I was shivering and you gave me no clothes… Whenever you failed to do one of these things to someone who was being overlooked or ignored, that was me—you failed to do it to me! Then those 'goats' will be herded to their eternal doom; the 'sheep' to their eternal reward.
Hierdie teksgedeelte is regtig steurend, want jy word nie geoordeel omdat jy SONDE gedoen het nie! Jy word geoordeel omdat jy NAGELAAT HET OM GOED TE DOEN… En nóg die skape nóg die bokke het geweet wat hul gedoen het om Jesus se uitspraak te verdien. Albei groepe was ewe verbaas…!
Wat jy aan die geringstes gedoen OF nie gedoen het nie, bepaal blykbaar jou ewige lot…? Dis ‘n angswekkende gedagte! Is ek goed genoeg? Is ek nuttig genoeg? Doen ek genoeg vir die geringstes?

Quick quiz…!

Kom ons kyk bietjie hoe lyk dit hier in ons geledere?
      Who feels comfortable that they are not the cause for someone else to sin?
-     Soos om ‘n ander bestuurder laat vloek en skel…
-     Soos om nie mense te hê wat jou moet vergewe vir iets nie…
-     Soos om nie ander mense jaloers te laat voel, en iets wat jý het, te laat begeer nie…  
      Who feels comfortable that they are not guilty of breaking God’s law?
-     Soos om iets van iemand anders te begeer…
      Who feels comfortable that they are not guilty of overlooking or ignoring a person in need? Hungry, homeless, addicted…?
-     Soos om nie ‘n bedelaar  te ignoreer wat by jou venster kos of geld vra nie…
-     Soos om nie die klokkie te ignoreer as ‘n bedelaar hom 15:00 op ‘n Sondagmiddag lui, nét wanneer jy gereed maak om te gaan lê vir ‘n middagslapie , nie…
-     Soos om nié te besig of te bang te wees om ‘n vreemde te huisves nie…
-     Soos om nie die straatmense en trollies-mense te ignoreer nie…
Hoeveel mense kan hul hande opsteek en selfversekerd sê dat jy goed genoeg is; nuttig genoeg is; genoeg goed doen vir mense wat behoefte het?
Hierdie teksgedeeltes laat ons so bietjie onrustig voel… Want hulle klink heeltemal anders as dié teksgedeeltes wat ons verlossing deur genade verkondig…!

Nie deur God geoordeel nie; vrygespreek deur genade

§  John 3: 16 - 17

God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word.
This is how much God loved the world: He gave his Son, his one and only Son. And this is why: so that no one need be destroyed; by believing in him, anyone can have a whole and lasting life. God didn't go to all the trouble of sending his Son merely to point an accusing finger, telling the world how bad it was. He came to help, to put the world right again.

§  Romans 3: 23 – 26

Since we've compiled this long and sorry record as sinners and proved that we are utterly incapable of living the glorious lives God wills for us, God did it for us. Out of sheer generosity he put us in right standing with himself. A pure gift! He got us out of the mess we're in and restored us to where he always wanted us to be. And he did it by means of Jesus Christ. God sacrificed Jesus on the altar of the world to clear that world of sin.

§  Ephesians 2: 8-9

Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie.
It is by grace you have been saved, through faith—and this not from yourselves, it is the gift of God--not by works, so that no one can boast.

§  1 John 2: 1 – 2

Dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig – ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes; en nie net vir óns sondes nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.
I write this, dear children, to guide you out of sin. But if anyone does sin, we have a Priest-Friend in the presence of the Father: Jesus Christ, righteous Jesus. When he served as a sacrifice for our sins, he solved the sin problem for good—not only ours, but the whole world's.

Nou hoe nou…???

How must I understand this…??? Dis baie verwarrend!
Can I rest asured that I am saved by grace? Or can my sins, my selfishness, my negligence and my busy life be seen as “not bearing fruit”? Can I end up amoungst the goats, even though I believe in Jesus?
How do you reconcile “saved by grace” with these passages saying you are “saved by your deeds”...?

The answer is found when we understand 3 things

1.    You must understand what Jesus was really saying and hear His message, not His words
2.    You must understand the consequences of salvation for SIN
3.    You must understand the difference between sin and fruit; between being condemed and being judged

Hear Jesus’ message, not merely His words

1.     Jesus was busy re-writing the age-old Israelite script, with Him as Messaiah.

Al die aanhalings van net-nou - onkruid & koring, bruikbare & nuttelose vis, skape & bokke – kom uit gesprekke met Sy dissipels! Hy was nie besig om te preek nie! Hy was besig om Sý leieskap te vestig en die Joodse godsdienstige- en politiese leierskap af te breek!
Hy was besig om vir Sy dissipels te sê: “‘n Nuwe bedeling is op pad en Ek is aan die hart daarvan. Die korrupte Skrifgeleerdes, Fariseërs en Joodse Raad; die ‘hypocrites’ wat dink hulle is so wonderlik? Húlle is in vir ‘n groot verrassing…!” Nadat hy oor die onkruid en vis praat in Mat.13 sê Hy vir Sy dissipels: “So is elke Skrifgeleerde…”
Want sien: in die Joodse literatuur, wat aan die Joodse leiers én dissipels baie bekend was, sou die nasies – die Heidene – geoordeel word op grond van hoe hulle Isreal behandel het! Jesus is re-writing the script!
Hy neem hulle bekende beelde en verwagtings…en keer dit om; herskryf dit! Sy doel is nie in die eerste plek om oor die laaste oordeel te praat nie; Sy doel is om HULLE PRENTJIE van die laaste oordeel radikaal uit te daag en te verander!
Luister bietjie na die volgende dele uit Jesaja. Die Joodse leiers het geglo dít wag vir almal wat húlle nie eerbiedig het nie. Jesus sê: “Julle het geen idee wat vir julle wag nie, want EK gaan op die regterstoel sit en EK gaan oordeel en JULLE gaan tekort skiet...! Hierdie prentjies uit Jesaja wag vir JULLE...! Júlle gaan eindig in ’n vuur wat nie ophou brand nie; júlle liggame gaan nie uitbrand nie; júlle sal tot in ewigheid aanhou brand...
§  Isaiah 33: 14 - The sinners in Sion are afraid, trembling hath seized upon the hypocrites. Which of you can dwell with devouring fire? Which of you shall dwell with everlasting burnings
§  Isaiah 66:24 - And they shall go out, and see the carcasses of the men that have transgressed against me: their worm shall not die, and their fire shall not be quenched: and they shall be a loathsome sight to all flesh.

2.     Jesus had an extreme way of speaking that shocked people

Jesus did not have much time, so He used shock tactics and extremes. Sy ganse bediening was maar 3 jaar; hy het nie tyd om mooi broodjies te bak nie. Sy manier van praat is bedoel om mense tot stilstand te ruk, te laat skrik en te laat dink. Weereens moet ‘n mens Sy boodskap hoor, nie bloot Sy woorde nie!
Hier is ‘n paar voorbeelde van Jesus se tipiese manier van praat:
§  Mat 5:20 “As julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as dié van die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie
§  Mat 5:22 “Elkeen wat sy broer uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur
§  Mat 5:28 “Elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg.”
§  Mat 5:32 “Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat van sy vrou skei behalwe oor owerspel, maak dat sy egbreuk pleeg, en iemand wat met die geskeide vrou trou, pleeg ook egbreuk.”
§  Mat 6:15 “Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie
§  Mat 10:32 - 33 “Elkeen wat hom voor die mense openlik vir My uitspreek, vir hom sal Ek My ook openlik uitspreek voor my Vader. Maar hom wat My voor die mense verloën, sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemel is
Jesus is bietjie soos ‘n ma wat vir haar kinders sê: “As julle wéér lekkers vat sonder om vir my te vra, gaan ek nooit weer lekker koop nie…!
Jesus is like Johannes’ dad on a road trip to his four children: “If you don’t stop fighting, two of you are getting out and staying behind...
Jesus is soos ‘n oupa wat vir sy kleinseun, wat ‘n storie aandra oor die ouer nefies wat iets gevaarlik doen, sê: “Sê vir Conrad en James ek gaan hulle bors oopruk en op hulle longe spoeg…!
We must not misunderstand Jesus’ shock tactics. They were intended to make people think & believe... We know that Jesus did not DO what He threatened:
§  He said: “But whoever disowns me before others, I will disown before my Father in heaven…”
But when Peter disowned Him three times, not only did He forgive Peter; He made him the corner-stone of the entire church!
§  He said: “If your righteousness is the same as that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven…”
Yet, on the cross He prayed for the Pharisees and the teachers of the law who had Him crucified: “Father, forgive them, for they know not what they do...!”

The message of salvation is consistent

Jesus said that His Spirit will teach the disciples what to say when He is no longer with them. And they all preached the same message of salvation through the grace of God, by the sacrifice of Jesus – they all preached it, without exception. Surely the Spirit of Jesus taught them correctly? Surely we can’t doubt the Holy Spirit?

Sin and good deeds: let’s get clarity

I don’t believe the message of salvation is a mistake. Yet, even though we are not saved based on our works or our goodness, but by the grace of God, the way we live our lives are important to God. And the cross provides an easy way to remember:

VERTICAL BAR: GRACE
     God to humans – a sheer gift
     No conditions
     No contribution by us
     Los die probleem van sonde op

HORISONTAL BAR: WORKS
     Our response
     Nie ‘n voorwaarde vir redding nie, maar God hét ‘n wíl…! How we live matters to God!
     Dis waaroor die regterstoel gaan…

§  Terug na 1 Kor. 5:19 – redding deur genade

19Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie.
-        Sin is taken out of the equision...
-        Wanneer jy gered word, is sonde nie meer in die prentjie nie. As daar dan gepreek en gepraat word oor *hoe jy jou lewe leef, *gehoorsaamheid, *vergifnis, *diens, *eerlikheid, *jou taalgebruik en ander dade, gaan dit nie oor sonde nie. Jy kan nie meer sondig nie! AL jou sonde is vergewe! Dis asof jy self aan die kruis gesterf en vir jou sonde betaal het…!

§   1 Kor. 5:10 – ons dade gaan geëvalueer word

10Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad.
-        Even though our deeds plays no role in our salvation, they matter very much!
-        God werk deur ons - ons is Sy plan en Hy ken elkeen van ons se potensiaal. Hy weet wat Hy deur ons kan regkry, as ons onsself vir Hom gee!
-        Die horisontale balk van die kruis gaan dus oor hoe jy jou lewe leef – oor die impak van jou dade op die wêreld; oor of jy die Koninkryk laat kom; oor of jy die wêreld ‘n beter plek maak; oor of jy mense nader aan God bring. En dit maak saak vir God! God hét ‘n opinie hieroor! God wil sekere dinge hê!
-        God wil hê dat ons lewe volgens Sy woord! God wil hê ons moet vrygewig wees. God wil hê ons moet omsien na armes en weerloses. God wil hê ons moet eerlik wees, mense met respek behandel, diens lewer, geduldig wees, vergewe, vrede maak en ‘n goeie voorbeeld stel.
-        En as alles verby is en ons verlaat hierdie wêreld, gaan ons saam met God na ons keuses kyk en ons gaan weet hoe God ons lewe evalueer…

It is well explained in 1 Corinthians 3: 10 - 15

10Volgens die genade wat God my (Paulus) gegee het, het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê, en 'n ander bou daarop. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou, 11want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus.
§  This is salvation. Saved by grace.
§  Jesus’ accomplishment on the cross gave me a firm foundation for the rest of my life…
12Of dit goud, silwer, edelstene (a good quality life), hout, gras of strooi is (a poor quality life) waarmee iemand op die fondament bou, 13elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. 14As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word; 15as iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie, en tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is.
§  Nothing can take away our salvation! Even if the life you’ve built on the foundation of your salvation is of very poor quality, you will still be saved!
§  Dit laat my dink aan die drie varkies! Al is jou huisie so swak gebou dat die wolf hom omblaas, word jy steeds gered van die wolf…
§  But our deeds are either ‘good quality’ or ‘poor quality’ - and God has an opinion!

1 Johannes 4: 17 – 18

Redding kom van God en het nie voorwaardes nie! Niks kan dit wegvat nie! Daarom sê Johannes:
“Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie… Waar (God se) liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf…”
Ons hoef nooit angstig te voel oor ons redding nie!
Even though we will be judged, we will not be condemed!

Kom ons leef versigtig en volgens God se wil…!

God calls us to be light-bearers. We are compelled to love. We are called to make the Kingdom come, on earth as it is in heaven...
Let us live in such a way that we won’t have to lower our heads in shame when God evaluates the impact of our lives when this world is finally behind us!
Let us live in such a manner that thousands of angels will cheer when God proclaims His joy and pride in how we lived and loved...!

No comments:

Post a Comment